Egypt

Nubia

Etiopia

Sahara

Lybia

Maghreb

Europe

Asia

Africa

border=0

back to Regoins of medieval Europe